آمار کلی

کد ملی: 008247XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوتوس تجارت دنیز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/04/03 تا 1397/04/25