آمار کلی

کد ملی: 648989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتماد مهر نیلگون جنوب عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/11/17 تا 1395/02/07