آمار کلی

کد ملی: 311110XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرتی گردشگری وصنایع دستی پیش قراولان گردشگری عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/20 تا کنون
روستایی دریجان بازرس علی البدل فعال 1394/06/23 تا کنون