آمار کلی

کد ملی: 200294XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهرنمای دزفول مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/11/05 تا کنون