آمار کلی

کد ملی: 129290XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآوران راه اندیشه آوین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/10 تا کنون