آمار کلی

کد ملی: 171945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مکتب آل یاسین آذربایجانیهای مقیم مرکز عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/15 تا کنون