آمار کلی

کد ملی: 299054XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات شبکه های نوری کرمان عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/12 تا کنون