آمار کلی

کد ملی: 350115XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی مردمی خوزستان عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/21 تا کنون
قرآنی تجلی نور دلها مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/10/17 تا کنون