آمار کلی

کد ملی: 168988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی تجهیزات و سیستم های انرژی بارمان بازرس اصلی خارج شده 1394/04/31 تا 1395/05/08
بارمان انرژی خاور میانه نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/06/15 تا 1393/08/21