آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس سینای ماه شهر جنوب بازرس اصلی خارج شده 1388/09/22 تا 1394/01/22