آمار کلی

کد ملی: 506988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نامه و اساس نامه رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/04/05 تا کنون