آمار کلی

کد ملی: 218132XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح ابنیه پایدار خزر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/06 تا کنون
طرح ابنیه پایدار خزر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/01/28 تا کنون