آمار کلی

کد ملی: 003014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن سازان آریانا مهر عضو هیئت مدیره فعال 1389/11/06 تا کنون