آمار کلی

کد ملی: 530984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکان بهشت کویر میهن بازرس اصلی فعال 1398/08/12 تا کنون