آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر 38 ماهشهر که ضمیمه ی نامه ی شماره ی 857 بازرس اصلی فعال 1392/05/23 تا کنون