آمار کلی

کد ملی: 120864XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی توسعه صنعت رادین ویرا عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/15 تا کنون