آمار کلی

کد ملی: 003960XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنیاد غیر دولتی خیریه نیکوکاران مفید بازرس علی البدل خارج شده 1393/08/14 تا 1396/03/05
باشگاه جهانگردی گردش روز ایران کیش عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/12/12 تا 1392/02/08