آمار کلی

کد ملی: 153301XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه گستر پدیده شهباز رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/21 تا کنون