آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برتر الکتریک مصطفی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1384/02/05 تا 1384/03/07