آمار کلی

کد ملی: 092382XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبتکران دسترسی امروز توس بازرس علی البدل فعال 1398/05/28 تا کنون