آمار کلی

کد ملی: 214221XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت کاران کاسپین پلاست عضو هیئت مدیره فعال 1393/11/01 تا کنون
مازند فوم الیا عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/07 تا کنون