آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن شماره دو نیروی انتظامی قزوین عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1381/11/07 تا 1384/01/21