آمار کلی

کد ملی: 138178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان پرور شهریار رئیس هیئت مدیره فعال 1391/07/20 تا کنون