آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چینود آسانبر پاژ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/05/15 تا 1398/08/10