آمار کلی

کد ملی: 581994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سخت سازان بنا افراشت نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/10 تا کنون
خدمات گستر چیگل مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/11/30 تا کنون