آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس پلیمر صنعت نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1382/11/02 تا 1383/08/30