آمار کلی

کد ملی: 379003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سحاب سینا غرب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/08 تا کنون