آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زنان بعثت که تحت شماره 271 بازرس علی البدل فعال 1391/12/04 تا کنون