آمار کلی

کد ملی: 237182XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدنی ماردین کانی غرب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/02/08 تا کنون