آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارغوان پردیس عسگران بازرس اصلی خارج شده 1386/04/26 تا 1387/03/30