آمار کلی

کد ملی: 005752XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه شهدای غدیر ولایت عضو هیئت مدیره فعال 1391/06/15 تا کنون