آمار کلی

کد ملی: 001385XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
علوم و نشر معین رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/07 تا کنون
علوم و فنون معین عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره منحل شده 1396/02/17 تا کنون