آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات پشتیبانی امور عمومی کارکنان بیمارستان امام خمینی ره عضو هیئت مدیره فعال 1388/11/11 تا کنون