آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز اندیشان تجارت لوتوس نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/11/01 تا 1398/06/25