آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دامپروری و کشاورزی کیمیای سبز آراسنج بازرس علی البدل فعال 1383/04/09 تا کنون