آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرتو سازه هگمتانه رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/05/15 تا 1390/02/21