آمار کلی

کد ملی: 450077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشکات نور الرحمن ایلام عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/06 تا کنون