آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاوره زمین پارت گستر مسیولیتمحدود ثبت 25742 کلاسه 26003 مدیرعامل فعال 1387/04/16 تا کنون