آمار کلی

کد ملی: 428499XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه شرکتهای عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/08 تا کنون
روستایی ماهنشان مدیرعامل فعال 1398/05/05 تا کنون