آمار کلی

کد ملی: 057975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت الکترونیک آگاه مدیرعامل خارج شده 1394/12/05 تا 1398/09/05
پیشرو مشاوران آگاه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/02/11 تا کنون