آمار کلی

کد ملی: 001574XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آفت زدایی مهر پردازان پاسارگاد بازرس علی البدل فعال 1398/03/28 تا کنون