آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
به شماره ثبت 623 و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/09/22 تا 1389/03/29