آمار کلی

کد ملی: 464005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فارمد هامرز طب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/24 تا کنون