آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش ماهی کپور نقره ای کارون خرمشهر عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/10 تا کنون