آمار کلی

کد ملی: 200055XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دز کالا سلامت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/30 تا کنون