آمار کلی

کد ملی: 049251XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرجام کومه عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/03 تا کنون