آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1383/08/26 تا 1386/02/19