آمار کلی

کد ملی: 045245XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خشت چینه آژند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/10/07 تا 1394/06/11