آمار کلی

کد ملی: 181854XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت بین الملل بارما مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/24 تا کنون