آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 4034 خرازی بانوان آفتاب جاورده بازرس اصلی فعال 1390/12/04 تا کنون